DESIGNING AN AGENDA, OR, HOW TO AVOID SOLVING PROBLEMS THAT AREN'T | OBLIKOVANJE AGENDE ALI KAKO SE IZOGNITI REŠEVANJU PROBLEMOV, KI TO NISO

 
 

The aim of the book lies in designing a plan, in a methodology and tools, in recommendations to policy-makers, and in dealing with concrete cases that, in both theory and practice, bring together stakeholders in certain selected topics and starting points. Our concern is to shift to a search for the right problems and needs. This book, then, can be read as a handbook, a guide to how and why we should tackle two extraordinarily complex fields, which at the same time are integrated into every pore of our daily life. With one important note – borrowed from Douglas Adams, a master of writing guidebooks: DON’T PANIC.

 
 

Petra Černe Oven, Barbara Predan
Designing an Agenda, or, How to Avoid Solving Problems That Aren’t | Oblikovanje agende ali kako se izogniti reševanju problemov, ki to niso

Zbirka 42:3
Publishers | Založila: The Pekinpah Association and the Regional Development Agency of the Ljubljana Urban Region
Paperback | Mehka vezava: 388 pages
Language | Jezik: Slovene and English
ISBN 978-961-93098-3-4

Book review | Strokovna recenzija knjige:
Professor Sue Walker, University of Reading, UK [pdf]
Dr Karel van der Waarde, Avans University of Applied Sciences, the Netherlands [pdf]

All packages are sent from Ljubljana (SLO) within 48 hours after the placement of the order. Orders received during weekends and holidays are shipped on the first working day after the placement of the order. We use PayPal Worldwide for secure payment hosting.

Paket je odposlan iz Ljubljane v roku 48. ur po prejetju naročila. Naročila prejeta med vikendom in prazniki bodo odposlana prvi delovni dan po prejetju naročila. Plačilo je izvedeno preko sistema PayPal. Naročiti je mogoče tudi preko predračuna (pošljite e-pošto z vašim naslovom in naročilom na posta@pekinpah.com).

Namen pričujoče knjige je v zasnovi načrta, v metodologiji in orodjih, v priporočilih za načrtovalce politik in v ukvarjanju s konkretnimi primeri, ki bodo v teoriji in praksi povezali deležnike v izbranih temah in izhodiščih. Gre za premik k iskanju pravih problemov in potreb, s katerimi se pri sprejemanju in dajanju storitev ter informacij dnevno srečujemo. Knjigo je torej mogoče brati kot priročnik, kot vodnik, kako in zakaj se lotiti dveh izredno kompleksnih področij, ki sta hkrati integrirani v vse pore našega vsakdanjega življenja. S pomembnim dodatkom Douglasa Adamsa, mojstra pisanja vodnikov: SAMO BREZ PANIKE.

First 15 pages | Prvih 15 strani [pdf]

Price per item | Cena enega izvoda: 15 EUR
Shipping costs | Poštnina: 6 EUR
TOTAL | SKUPAJ: 21 EUR

The Set of Social Games for Senior Citizens with Dementia was conceptualized during the »Designing an Agenda, or, How to Avoid Solving Problems That Aren’t« creative camp in April 2013.

CONTENTS
Liljana Madjar, RDA LUR
Service Design for Greater Innovation in Services (Foreword)
Introduction: The Need for Designing an Agenda, or, Why Service and Information Design Are Again in Zbirka 42
Barbara Predan
“Don’t Know. Dangerous to Jump to Conclusions. Need Data.”
Petra Černe Oven
“Vision without action is merely a dream. Action without vision just passes the time. Vision with action can change the world!”
“DON’T PANIC”: Service and Information Design: Methodology and Tools
Recommendations for Policy Planners: The Numbers and Strategies Are on the Side of Design
The Projects: The Results of the Student Seminar and the Creative Camp Workshops
Formalizing Service and Information Design in Slovenia: A Time Line
Bibliography
Index

KAZALO
Liljana Madjar, RRA LUR
Storitveno oblikovanje za več inovativnosti v storitvah (Predgovor)
Uvodnik
Potreba po oblikovanju agende, ali:
zakaj storitveno in informacijsko oblikovanje ponovno v Zbirki 42?
Barbara Predan
»Ne vem. Nevarno je prehitro sklepati. Potrebujem podatke.«
Petra Černe Oven
»Vizija brez dejanja so samo sanje. Dejanje brez vizije je zapravljanje časa. Vizija z dejanjem lahko spremeni svet!«
»SAMO BREZ PANIKE«: Storitveno in informacijsko oblikovanje: metodologija in orodja
Priporočila za načrtovalce politik: Številke in strategije so na strani oblikovanja
Projekti: Rezultati študentskega seminarja in delavnic kreativnega tabora
Časovnica: Formalizacija storitvenega in informacijskega oblikovanja v Sloveniji
Bibliografija
Imensko kazalo